Plan van aanpak Energietransitie - Gemeente Heeze - Leende

Fossiele brandstoffen raken op, de gaskraan in Groningen gaat dicht. Na de grootschalige energietransitie in de jaren ’60 (aanleg van en aansluiting op het gasnetwerk) staan we voor de volgende grote energietransitie: de overgang naar een volledig duurzame energievoorziening. De gemeente Heeze – Leende wil voortvarend aan de slag! Samen met de gemeente en de gemeenschap ontwikkelt het projectteam van Facet Government (Aico Visschers, Floor Ambachtsheer en Anne de Gier – Bernts) daarom een plan van aanpak om de energietransitie in Heeze-Leende in gang te zetten, te versnellen en de ambities rondom energiebesparing en CO2 reductie te behalen.

Een globale opgave met een lokale aanpak

Een duurzame energievoorziening overstijgt de gemeentegrenzen. Daarom werken gemeenten, provincies en waterschappen samen aan een RES (Regionale Energie Strategie). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Gemeenten doen er goed aan zelf een proactieve rol te pakken, zodat zij de regie houden op de lokale invulling van de energietransitie. De gemeente Heeze – Leende wil met haar plan van aanpak ondermeer lokale input leveren voor de RES van de MRE (Metropoolregio Eindhoven).

Participatie: de sleutel tot uitvoerbaar gemeentebeleid

Het belangrijk om inwoners, bedrijven, instellingen, (natuur)organisaties en andere belanghebbenden onderdeel te maken van het traject om tot een duurzame energievoorziening te komen. Hiervoor is het noodzakelijk om als gemeente het gesprek met de gemeenschap aan te gaan, als gemeente ben je immers (volledig) afhankelijk van de bereidheid en daadkracht van de gemeenschap om de uiteindelijke doelen ook daadwerkelijk te halen. Door van meet af aan belanghebbenden te betrekken ontstaat een uitvoerbaar plan van aanpak wat gedragen wordt door de gemeenschap en aansluit bij hun zorgen, wensen en lokale nuances.

Proces

  • Vormen projectteam: afstemmen taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen met beleidsmedewerkers en portefeuillehouders.
  • Gemeentelijke sessies: opgave uiteenzetten voor gemeenteraad en ambtenaren, aansporen om actief mee te denken.
  • Formeren ‘denktanks energietransitie‘: samenstellen van een gespecialiseerde denktank per thema, om een stem te geven aan diegenen die het plan van aanpak mede zullen uitvoeren.
  • Denktanksessies: per thema gemeentelijke ‘stip op de horizon’ bepalen en de meest optimale weg daar naartoe bediscussiëren.
  • Visie & routekaart: gemeentelijke stand van zaken analyseren en op basis hiervan de visie en route naar de gemeentelijke doelstelling bepalen.
  • Programma en projectplanning: vorm en inhoud geven aan de route, toewerken naar een concrete projectplanning.
  • Presentatie en implementatie: werksessies en themabijeenkomsten om het plan van aanpak te laten landen binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten.

De energietransitie ook in uw gemeente versnellen?
Meer weten? Hulp nodig? Vrijblijvend informeren wat Facet Government voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!