Duurzaamheidsbeleid - Gemeenten Valkenswaard & Heeze - Leende

Wereldwijd worden door overheden, bedrijven en particulieren maatregelen genomen om toe te werken naar een duurzame wereld. Gemeenten spelen een belangrijke rol op lokaal en regionaal niveau. Ook de gemeenten Valkenswaard en Heeze – Leende bereiden zich voor op grootschalige veranderingen om zo toekomstbestendig te blijven. Samen met gemeente en gemeenschap zet het projectteam van Facet Government (Aico Visschers, Floor Ambachtsheer en Anne de Gier – Bernts) de eerste belangrijke stap richting een duurzame samenleving door de vorming van een nieuw beleidskader.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard slaan de handen ineen door samen nieuw duurzaamheidsbeleid op te stellen. Enerzijds om van elkaars kennis gebruik te kunnen maken, anderzijds omdat het duurzaamheidsvraagstuk zich niet beperkt tot de grenzen van iedere individuele gemeente. Een eenduidig beleid zorgt ervoor dat grotere en effectievere stappen gezet kunnen worden.

Participatie: de sleutel tot uitvoerbaar gemeentebeleid

Gemeenten zijn afhankelijk van de bereidheid en daadkracht van de gemeenschap (voor wie de duurzaamheidsopgave minstens zo groot is als voor de overheid) om de uiteindelijke doelen ook daadwerkelijk te halen. Het bereiken van de duurzaamheidsambities is alleen maar mogelijk door intensief samen te werken met inwoners, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en dergelijke. Door van meet af aan belanghebbenden te betrekken en samen met hen beleid te ‘coproduceren’ ontstaat er een beleidsstuk wat gedragen wordt door de gemeenschap, aansluit bij hun zorgen en wensen, lokale nuances bevat en daardoor een stuk beter uitvoerbaar is.

Proces

  • Vormen werk- en stuurgroepen: afstemmen taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen met beleidsmedewerkers en portefeuillehouders, evenals het betrekken van de juiste klankbordgroepen.
  • Analyse gemeentelijke kaders: om raakvlakken en conflicterende zaken aan het licht te brengen, en aan te sluiten op huidige maatregelen.
  • Inventarisatie doelstellingen: (inter)nationale en regionale doelstellingen schetsen een kaders voor het te vormen beleid.
  • Formeren ‘denktank duurzaamheid‘: de denktank geeft een stem aan diegenen die het beleid van de gemeente zullen gaan dragen en bevat een verscheidenheid aan meningen, inzichten en ervaringen.
  • Denktanksessies: de denktank gaat aan de slag met de gemeentelijke duurzaamsheidsopgave. De uitkomst van iedere sessie wordt herzien, verder uitgewerkt en weer ter discussie gesteld in de denktank. Het proces herhaalt zich, om iedere keer een stukje dichterbij het doel te komen: breed gedragen, eenduidig beleid.
  • Opstellen en vaststellen duurzaamheidsbeleid: in het beleidsstuk worden problematiek, uitdagingen en doelstellingen voor de verschillende duurzaamheidsthema’s bondig en helder beschreven.

Beleid als kapstok voor uitvoering

Duurzaamheid is de ‘kapstok’ waaraan de verschillende duurzaamheidsthema’s als ‘jassen’ aanhangen. Uiteraard is er veel overlap tussen thema’s, zo is biodiversiteit nauw gerelateerd aan klimaatadaptatie en hangt de ‘mouw’ van energietransitie in de ‘zak’ van mobiliteit. 

Op zichzelf leidt duurzaamheidsbeleid niet zondermeer tot een duurzame gemeente, het beleid is echter wel een noodzakelijke basis om te komen tot een integrale aanpak van de duurzaamheidsopgave. Uitwerking van in het beleidsstuk gestelde doelen naar concrete uitvoeringsprogramma’s is de volgende stap om vorm te geven aan een duurzame en toekomstbestendig gemeente. 

Ook op zoek naar een duurzame basis voor uw gemeente?
Meer weten? Hulp nodig? Vrijblijvend informeren wat Facet Government voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!