Provinciaal inpassingsplan reconstructie N411 Bunnik - Provincie Utrecht

Provinciaal inpassingsplan reconstructie N411 Bunnik

Relatief gebeuren er veel zware ongelukken op de N411 tussen Utrecht en Bunnik. Het mooie gebied is drukbezocht en er is sprake van onoverzichtelijke verkeerssituaties. Tijd voor een wegreconstructie om de verkeersveiligheid te verhogen. Facet Government schreef in samenwerking met partners RO het provinciaal inpassingsplan.

Provinciaal inpassingsplan
Provincie Utrecht voert regie bij aanleg en reconstructie van haar eigen wegen. Daarom is gekozen voor een provinciaal inpassingsplan boven een gemeentelijk bestemmingsplan.

Natuurontwikkeling
Naast het oplossen van verkeersgevaarlijke situaties lag er al langere tijd de ambitie om in het gebied rondom de N411 nieuwe natuur te ontwikkelen ter versterking van het NatuurNetwerk Nederland. In samenwerking met omwonenden is een inrichtingsplan opgesteld waarin de landschappelijke kwaliteiten en de recreatiemogelijkheden optimaal tot hun recht komen. Daarbij is rekening gehouden met de hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied.

Voorontwerp ter inzage
Op 27 maart 2018 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht het plan vrijgegeven voor inspraak. In april is vervolgens samen met de provincie een inspraakavond verzorgd. De plannen werden hier toegelicht en belangstellenden en belanghebbenden kregen de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Facet Government in Ruimtelijke Ordening
Naast het inpassingplan voor de N411 werkt Facet Government aan een breed scala aan vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, zoals:

  • opstellen en coördineren bestemmingsplannen, provinciale inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen;
  • uitzetten en beoordelen van haalbaarheidsonderzoeken;
  • organiseren en verzorgen inspraakavonden;
  • adviseren bij ingediende inspraakreacties of zienswijzen.

Daarbij werken we veel samen met vaste partners in ons netwerk. De adviseurs van Facet Government hebben ruime ervaring bij zowel overheden als commerciële organisaties. Daardoor zijn zij in staat initiatiefnemers uitstekend te vertegenwoordigen bij overheden.

Behoefte aan advies of ondersteuning op het gebied van Ruimtelijke Ordening? Neem contact met ons op!

De plannen voor de N411 zijn hier te vinden.